Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„Pełna moc wygrywania!”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą:
„Pełna moc wygrywania!”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, kod 02-737 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000348260, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, NIP 1231209054, REGON 14232005100000, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

1. Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

2. Loteria odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ma charakter ogólnopolski.

3. Loteria rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się ostatecznie 20 października 2016 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).

4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 czerwca 2016 r. (dalej „Okres promocyjny”).

5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru(dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.

6. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptacje jego postanowień.

7. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii,

w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.

8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w regulaminie Loterii, w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.

9. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.

10. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Total Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80.

11. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 10 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania zgłoszenia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 tj.) oraz przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy oswobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 2015, poz. 584).

2. W Loterii biorą udział produkty z portfolio olei silnikowych Total wymienione poniżej w opakowaniach 1, 4 i 5-litrowych, a w przypadku skorzystania z usługi wymiany oleju silnikowego – również oleje w beczce:


QUARTZ INEO FIRST 0W30

QUARTZ INEO ECS 5W30

QUARTZ INEO L LIFE 5W30

QUARTZ INEO MC3 5W30

QUARTZ INEO MC3 5W40

QUARTZ 9000 ENERGY 0W30

QUARTZ 9000 ENERGY 0W40

QUARTZ 9000 ENERGY 5W40

QUARTZ 9000 5W40

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30

QUARTZ RACING 10W50

QUARTZ RACING 10W60

QUARTZ 7000 10W40

QUARTZ 7000 ENERGY 10W40

QUARTZ DIESEL 7000 10W40

QUARTZ 5000 15W40

QUARTZ 5000 DIESEL 15W40

QUARTZ 9000 V-drive 0W20

QUARTZ 9000 0W30

QUARTZ INEO C1 5W30

QUARTZ 9000 FUTURE Eco-B 5W20


(zwane „Produktami Promocyjnymi”)

  1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się

1 kwietnia 2016 r. i trwa do 30 czerwca 2016 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii, tj. odpowiednio zakup w ramach usługi wymiany oleju.

4. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1) Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego lub skorzysta w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 3, z usługi wymiany oleju silnikowego w warsztacie samochodowym na olej z listy Produktów Promocyjnych oraz zachowa oryginalny dowód tego zakupu lub tej wymiany oleju w postaci paragonu fiskalnego lub faktury;

2) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii:

a) za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 70866 w treści SMS-a wpisując numer dowodu zakupu, który potwierdza zakup Produktów Promocyjnych (np. „abc123”)

b) albo za pośrednictwem strony internetowej www.teamtotal.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, numer z dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego oraz złoży oświadczenie o akceptacji regulaminu Loterii z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na potrzeby Loterii – jako dane obligatoryjne

(dalej „Zgłoszenie”).

5. Koszt wysyłki SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.

6. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie za pośrednictwem SMS’a, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii, którego treść znajduje się w Załączniku nr 1.

7. Potwierdzeniem prawidłowo przesłanego Zgłoszenia za pośrednictwem strony www.teamtotal.pl jest komunikat Organizatora potwierdzający przyjęcie Zgłoszenia do Loterii.

8. Do Loterii dany dowód zakupu można zgłosić tylko raz, niezależnie od formy dokonywania Zgłoszenia i liczby zakupionych Produktów Promocyjnych jaką ten dowód zakupu potwierdza. W sytuacji dokonania wielokrotnie zgłoszenia tego samego dowodu zakupu Organizator uwzględnia jedynie pierwsze Zgłoszenie tego dowodu zakupu.

9. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. o godzinie 0:00:00

i mija dnia 30 czerwca 2016 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.

10. Ilekroć w niniejszym regulaminie Loterii jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenia.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to,

że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń pod warunkiem,

że każdorazowo spełnione są warunki określone w regulaminie Loterii.

12. Zgłoszenia niekompletnie, wypełnione nieprawidłowo bądź dokonane z naruszeniem postanowień regulaminu Loterii są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

13. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.

14. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in. : automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w regulaminie Loterii, Zgłoszenia te nie będą uwzględniane w Loterii, w tym w szczególności w losowaniach. Powyższe odnosi się również do sytuacji powzięcia uzasadnionych podejrzeń dotyczących dowodów zakupu , tj w szczególności, że zgłaszane dowody zakupu są drukowane przez urządzenia nieuprawnione, wskazują transakcje, które miejsca nie miały czy nie dotyczyły Produktów Promocyjnych. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.

15. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych, zwrotnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii oraz kontakt telefoniczny Organizatora.

Treść komunikacji SMS stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

16. W Loterii honorowany jest wyłącznie zakup, którego dokonanie potwierdza paragon fiskalny lub faktura, z którego treści wynika, że zakup/usługa obejmował Produkty Promocyjne, z uwzględnieniem regulacji określonych w ustępach 17 i 18 poniżej.

17. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego regulaminu Loterii, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane
na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych/usługę wymiany oleju w Okresie promocyjnym, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3) zawiera nazwę(rodzaj) towaru/usługi tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,

iż zakup/wymiana dotyczył/a Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, że dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić, że obejmuje Produkty Promocyjne Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, że paragon fiskalny potwierdza zakup/wymianę zgodny z postanowieniami regulaminu Loterii (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4) data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 1 kwietnia 2016 r. o godzinie 0:00:00.

18. Faktura potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego regulaminu

Loterii, jeżeli spełnia następujące warunki:

1. jest prawdziwa, tzn. wystawiona przez podmiot, którego dane
na niej się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych/usługę wymiany oleju w Okresie promocyjnym, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup i nie jest podrobiona lub sfałszowana;

2. nie jest uszkodzona w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w niej treści czy jej autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy;

3. zawiera nazwę(rodzaj) towaru/usługi tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,

4. iż zakup/wymiana dotyczył/a Produktów Promocyjnych bądź też widnieje na niej inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup/wymiana dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli na fakturze nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić, że dotyczy Produktów Promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić u wystawcy faktury okoliczność, że potwierdza ona zakup/wymianę zgodną z postanowieniami regulaminu Loterii (opis transakcji oraz pieczątka i podpis pracownika na fakturze);

19. W przypadku niemożności dokonania Zgłoszenia przy spełnieniu wymagań określonych niniejszym regulaminem Loterii, z przyczyn leżących po stronie Organizatora, osoba ta może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Organizatora skierowanym przez formularz kontaktowy znajdujący się na www.teamtotal.pl w zakładce KONTAKT niezwłocznie po zaistnieniu tej okoliczności i w nie przekraczalnym terminie dwóch dni roboczych od zakończenia Okresu promocyjnego w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. Warunkiem przyjęcia i rozpoczęcia tej procedury wraz ze wskazaniem adresu e-mail na jaki podmiot ten ma przesłać skan/zdjęcie dowodu zakupu. Organizator może również wystąpić o przesłanie dowodu zakupu w wersji papierowej.
W przypadku wystąpienia tej okoliczności pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje przyjęciem zgłoszenia do puli Zgłoszeń biorących udział w najbliższym losowaniu dziennym i tygodniowym oraz losowaniu Nagrody Głównej. Zgłoszenie takie jest traktowane jak dokonane w trybie wskazanym w § 4 ust.2 pkt b).

§ 5 Wartość puli nagród

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi maksymalnie: 173 332,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i 50/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 210 (słownie: dwieście dziesięć) sztuk. W związku z przyjętą przez Organizatora formułą regulaminu Loterii nie jest możliwe określenie dokładnej liczby nagród w poszczególnych kategoriach, co spowodowało założenie przez Organizatora maksymalnych liczb i wartości nagród, które nie zostaną przekroczone podczas przyznawania nagród, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie Loterii.

2. Nagrodami w Loterii są:

a. Nagroda Dzienna w postaci Goclever Drive Yanosik o wartości 299,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie Dziennej w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 91 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden) szt. Nagród Dziennych w całej Loterii.

b. Nagroda Tygodniowa w postaci:

i. iPhone 6 o wartości 2 699,00 zł (słownie : dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 2 999,00 (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100)brutto albo

ii. Apple Watch o wartości 2 749,00 zł (słownie : dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 305,00 zł (słownie: trzysta pięć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 3 054,00 (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt cztery złote i 00/100)brutto.

Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Tygodniowej w każdym losowaniu tygodniowym. Łącznie Organizator przewidział 13 szt. Nagród Tygodniowych w Loterii.

c. Nagroda Główna w postaci samochodu Peugeot 208 o wartości 54 700,00 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości: 6 078 zł (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100). Organizator przewidział jedną Nagrodę Główną w Loterii. Łączna wartość Nagrody Głównej to 60 778,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100)brutto.

d. Nagroda Przedsiębiorcy w postaci zestawu polarów 4F o wartości 434,70 (słownie: czterysta trzydzieści cztery złote i 70/100). Organizator przewidział 105 (słownie: sto pięć) szt. Nagród Przedsiębiorcy w całej Loterii.

3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową, z tym zastrzeżeniem, że laureat dokonuje wyboru, którą z nagród Tygodniowych wybiera. Nagroda Przedsiębiorcy nie może być wymieniona na nagrodę w innym rozmiarze niż ta przedstawiona przez Organizatora w zestawie.

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Total Polska sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80.

2. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.

4. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.) jest Organizator.

5. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.

§ 7 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą, który złoży się na liczbę nie zawierająca się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. Dany numer ID może być w danym losowaniu wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID Zgłoszenia podczas losowania do danej nagrody nie jest ono uwzględniane, a losowanie jest powtarzane.

2. Losowania Nagród Dziennych odbywają się spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59, z zastrzeżeniem ostatniego losowania, które odbywa się 5 lipca 2016 r. Losowania odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku od 2 kwietnia 2016 r. do 5 lipca 2016 r. Losowania spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątki, soboty i niedziele odbywają się w poniedziałki, Oznacza to, że w poniedziałek odbywają się trzy losowania dzienne, w następującej kolejności, losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w piątek następnie losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w sobotę i jako ostatnie losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w niedzielę. Losowania spośród Zgłoszeń otrzymanych 29 kwietnia 2016 r., 30 kwietnia 2016 r, 1-3 maja 2016 r. odbywają się 4 maja 2016 r. Losowania spośród Zgłoszeń otrzymanych 25-26 maja 2016 r. odbywają się 30 maja 2016 r.W każdym losowaniu dziennym losowane jest tylko 1 Zgłoszenie (ID) i oznaczane jest jako Zwycięskie Zgłoszenie.

3. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się :

a. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 8 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 1 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 7 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;

b. Drugie losowanie odbywa się w dniu 15 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 8 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 14 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;

c. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 22 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 15 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 21 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;

d. Czwarte losowanie odbywa się w dniu 29 kwietnia 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 22 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 28 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59:59;

e. Piąte losowanie odbywa się w dniu 6 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 29 kwietnia 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 5 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;

f. Szóste losowanie odbywa się w dniu 13 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 6 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 12 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;

g. Siódme losowanie odbywa się w dniu 20 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 13 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 19 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;

h. Ósme losowanie odbywa się w dniu 27 maja 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 20 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 26 maja 2016 r. do godziny 23:59:59;

i. Dziewiąte losowanie odbywa się w dniu 3 czerwca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 27 maja 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 2 czerwca 2016 r. do godziny 23:59:59;

j. Dziesiąte losowanie odbywa się w dniu 10 czerwca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 3 czerwca 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 9 czerwca 2016 r. do godziny 23:59:59;

k. Jedenaste losowanie odbywa się w dniu 17 czerwca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 10 czerwca 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 16 czerwca 2016 r. do godziny 23:59:59;

l. Dwunaste losowanie odbywa się w dniu 24 czerwca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 17 czerwca 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 23 czerwca 2016 r. do godziny 23:59:59;

m. Trzynaste losowanie odbywa się w dniu 5 lipca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 24 czerwca 2016 r. od godziny 0:00:00 do dnia 30 czerwca 2016 r. do godziny 23:59:59;

Losowania tygodniowe odbywają się po losowaniach dziennych. W każdym losowaniu tygodniowym losowane jest 1 Zgłoszenie (ID) i oznaczane jest jako Zwycięskie Zgłoszenie.

4. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się jako ostatnie 5 lipca 2016 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. W losowaniu Nagrody Głównej losowane jest tylko 1 Zgłoszenie (ID) i oznaczane jest jako Zwycięskie Zgłoszenie.

5. W trakcie każdego losowania, po zakończeniu losowania Zwycięskich Zgłoszeń, losowane jest również jedno Zgłoszenie rezerwowe do każdej nagrody (dalej Zgłoszenie Rezerwowe).

6. Losowanie poprzedzać może procedura weryfikacji prawidłowości Zgłoszeń. Jedynie prawidłowe Zgłoszenia są uwzględniane w losowaniach.

7. Jeden Uczestnik (niezależnie od liczby numerów telefonu, adresów iP jakimi się posługuje) może wygrać w Loterii po jednej nagrodzie każdego rodzaju. Z jednego adresu (miasto, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) można wygrać maksymalnie 2 Nagrody Dzienne oraz 2 Nagrody Tygodniowe.

8. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www.teamtotal.pl po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista zwycięzców prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.

9. Nagroda Przedsiębiorcy przyznawana jest podmiotowi, u którego dokonano zakupu/skorzystano z usługi wymiany oleju, który wystawił dowód zakupu, który obejmował pozytywnie zweryfikowane Zgłoszenie.

§ 8 Warunki wydania Nagród

1. Laureat nagrody informowany jest telefonicznie na numer, z którego dokonał Zgłoszenia bądź podał w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania bądź w ciągu następnych 2 dni roboczych.

W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia bądź który wskazano w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do nagrody (treść komunikatu: „Loteria Total: Witaj w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylosowaniem Zgłoszenia z tego numeru w loterii „Pelna moc wygrywania”. Organizator First Line Polska Sp. z o. o. , regulamin: www.teamtotal.pl ”), - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.

2. Organizator podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 potwierdza dane laureata, przekazuje informacje o wylosowaniu Zgłoszenia oraz informuje o konieczności przesłania listem poleconym:

a. Własnoręcznie podpisanego, czytelnego Oświadczenia zawierającego dane i dane osobowe niezbędne do wydania nagrody oraz oświadczenie potwierdzające, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa określone w regulaminie Loterii, zgodnie z wzorem Organizatora ;

b. Oryginału paragonu fiskalnego/faktury, z tytułu którego/ej laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 4 ;

c. W przypadku laureata Nagrody Głównej dodatkowo: numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL a w razie jego braku adresu zamieszkania (jak inny niż powyżej) daty urodzenia oraz obywatelstwa (dotyczy laureatów będących osobą fizyczną).

W przypadku wcześniejszego przesłania do Organizatora dowodu zakupu w związku z wylosowaniem już Zgłoszenia obejmującego ten dowód zakupu, laureat musi zastosować wówczas adnotacje „dowód zakupu numer………….(wskazać numer) przesłany do Organizatora” w treści Oświadczenia.

3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską
na adres Organizatora: First Line Polska Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,
w ciągu 4 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania nagrody, o których mowa w ust. 2. powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust.1. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.

4. W przypadku, gdy laureat, Zwycięskiego Zgłoszenia przejdzie negatywnie weryfikację, nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować, nagroda przyznawana jest osobie, która dokonała Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie Rezerwowe. Gdy i ten laureat przejdzie negatywnie weryfikację, nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. Postanowienia ust. 1-3 powyżej stosuje się do laureata Zgłoszenia Rezerwowego odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata Zwycięskiego Zgłoszenia.

6. Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte), w szczególności w związku z postanowieniami §7 ust. 7 bądź podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień regulaminu Loterii, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii oraz złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.

7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu m.in.: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem tym numerem telefonu.

8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do Nagrody.

9. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w regulaminie Loterii, szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym bądź fakturą, dowodu zakupu nieczytelnego błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach regulaminu Loterii powoduje nie spełnienie przez laureata warunków określonych w regulaminie Loterii i oznacza utratę prawa do nagrody.

10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

11. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami regulaminu, skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.

12. W przypadku, w którym z jednego adresu wbrew postanowieniom § 7 ust.7 Organizator otrzyma więcej Oświadczeń i dowodów zakupu, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu tej puli są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie decyduje w pierwszej kolejności data i godzina dokonania Zgłoszenia , a następnie data i rodzaj losowania, do którego każde zostało zakwalifikowane i w którym zostało wylosowane.

13. Warunkiem otrzymania Nagrody Przedsiębiorcy przez podmiot wystawiający dowód zakupu, który został zgłoszony w ramach wylosowanego Zgłoszenia jest pozytywna weryfikacja laureata, który zgłosił do Loterii dowód zakupu wystawiony przez tego przedsiębiorcę.

14. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

§ 9 Termin wydania Nagród

1. Nagrody Dzienne i Tygodniowe wysyłane są zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) przesyłką kurierską do dnia 1 września 2016 r. na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2.

2. Nagroda Główna wydawana jest w postaci dokumentów przekazania własności pojazdu umożliwiających dokonanie rejestracji i ubezpieczenie OC, które dostarczane są przesyłką pocztową bądź kurierską do dnia 1 września 2016 r. na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2. Po zarejestrowaniu pojazdu Organizator i zwycięzca ustalą termin przekazania Nagrody. Za miejsce przekazania Nagrody Głównej przyjmuje się m.st.Warszawa, chyba że strony ustalą inne miejsce. Koszty związane z dojazdem, noclegiem związane z odbiorem nagrody pokrywa zwycięzca.

3. Nagroda Przedsiębiorcy wydawana jest przesyłką pocztową bądź kurierską w terminie do 14 dni od wydania nagrody zwycięzcy, który zgłosił dowód zakupu tego przedsiębiorcy.

§ 10 Opodatkowanie Nagród

1. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.

2. W przypadku osób fizycznych zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361) przyznana nagroda pieniężna określona w § 5 ust.2 pkt b i c) nie jest wypłacana zwycięzcy, tylko jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.

3. W przypadku przedsiębiorcy niepodlegającemu przepisom ww. ustawy zobowiązany jest on rozliczyć otrzymaną Nagrodę na zasadach ogólnych go obowiązujących.

§ 11 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 22 września 2016 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki First Line Polska Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Pełna moc wygrywania - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.

4. Odpowiedź na reklamacje Uczestnika udziela Komisja najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź dostarczona jest na adres wskazany w reklamacji listem poleconym.

5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Loterii i Oświadczenie dostępne są na www.teamtotal.pl.

2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

3. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, tj. wysłania Zgłoszenia wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde Zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Organizator wysyła nagrody włącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.

6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2015 r. poz,612 z późn.zm.).

7. Za dni robocze na potrzeby loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Wydanie wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż zwycięzca, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z regulaminem Loterii i zwiera wszystkie wymagane dane wskazane postanowieniach regulaminu Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator na swój koszt, może odesłać oryginał paragonu pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji.

9. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody.

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Pełna moc wygrywania!”.

Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia

Załącznik nr 1 – komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Pełna moc wygrywania!”

Nr sms 70 866

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed komercyjnym startem

Loteria TOTAL: Pelna moc wygrywania! Start 01.04.16r. Organizator First Line Polska Sp. z o.o.,www.teamtotal.pl,pow.18 lat.Sms 0,62 zl z VAT. Zapraszamy!

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII: 01.04 - 30.06.2016 r.

Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia

Loteria TOTAL: Przyjelismy zgloszenie! Zachowaj dowod zakupu! Organizator First Line Polska Sp.zo.o.,wiecej www.teamtotal.pl,udzial pow. 18 lat.Sms 0,62zl z VAT

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

Loteria TOTAL: Ten nr dowodu zostal juz zgloszony.Sprawdz i sprobuj ponownie.Organizator First Line Polska Sp.zo.o.,wiecej: www.teamtotal.pl,18lat.Sms0,62zlzVAT

Nieprawidłowa treść: pusty SMS

Loteria TOTAL: Pelna moc wygrywania! Bledna tresc sms.Sprawdz i sprobuj ponownie.Organizator First Line Polska Sp.zo.o. www.teamtotal.pl,18 lat.Sms 0,62zl z VAT

SMS zachęcający do dalszej zabawy wysyłany raz w tygodniu w pn.

Treść zachęcająca do dalszego udziału.

Loteria TOTAL: Kup produkty TOTAL,zglos na www.teamtotal.pl do 30.06.16r.Graj az o 3 nagrody!Organizator First Line Polska Sp. z o.o.,18 lat.Sms 0,62 zl z VAT

Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii audioteksowej pod nazwą

„Pełna moc wygrywania!”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

o Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, która ukończyła osiemnaście lat w chwili dokonywania Zgłoszenia do loterii, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polski i nabyłem/am produkty promocyjnej jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 tj.)

o Oświadczam, że w loterii wziąłem/am udział jako przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 2015, poz. 584).

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani członkiem rodziny pracownika Total Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ani First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY:


ADRES:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIASTO)

____________________________________________________________
NIP PRZEDSIĘBIORCY

____________________________________________________________
(SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ)*

____________________________________________________________
(PESEL)*
w razie brak numeru PESEL – adres zamieszkania, obywatelstwo, data urodzenia)

______________________________________

PODPIS I DATA

*dotyczy wyłącznie laureata nagrody opisanej w §5 ust. 2.pkt c) – samochodu

PAMIĘTAJ!
Do treści oświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragonu fiskalnego bądź faktury, z tytułu którego/ej laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 4 regulaminu Loterii

Wymiana oleju – transfuzja przedłużająca życie silnika

Olej o odpowiednich właściwościach jest decydującym czynnikiem jeśli chodzi o żywotność silnika. Tarcie przy zawrotnych prędkościach obrotowych jest bezlitosne – chwila braku smarowania i trzeba liczyć się z kosztowną naprawą główną. Dlatego wymiana oleju jest taka istotna.

Po pierwsze regularnie sprawdzać poziom i barwę

O ile nie kupujesz samochodu z salonu trzeba systematycznie sprawdzać poziom i barwę oleju. To pozwoli nam z cała pewnością stwierdzić, czy wszystko jest z nim w porządku. W żadnym razie nie ignorujmy lampki z czerwoną smarownicą na desce rozdzielczej. Jeśli nie gaśnie w kilka sekund po odpaleniu auta lub co gorsza zapali się ponownie podczas jazdy (np. przy gwałtownym hamowaniu) trzeba jak najszybciej sprawdzić poziom oleju na wskaźniku – bagnecie. Jeżeli oleju jest poniżej MIN to należy jak najszybciej uzupełnić olej do poziomu MAX. Jeżeli po uruchomieniu silnika lampka po kilku sekundach nie gaśnie to należy jechać do mechanika i to najlepiej z autem na lawecie. To poważny sygnał, lekceważony niestety często przez kierowców, traktujących ten wskaźnik tak jak kontrolkę rezerwy paliwa. To może kosztować remont lub wymianę silnika!

Ubytki oleju – skąd się biorą

Jednym z głównych powodów utraty oleju jest jego odparowanie z komory spalania. Jest to zjawisko naturalne i średnia wartość wynosi ok. 1L na 10 000km.

Podobnie kontrolować należy wszelkie wycieki z silnika. Jeśli Twój samochód „znaczy teren” i zawsze po chwili na parkingu zostaje ciemna plama na asfalcie to sygnał, że twój samochód wkrótce będzie miał kłopoty ze smarowaniem. Silniki „przeciekają” zwykle na połączeniu ze skrzynia biegów lub od strony koła pasowego (nieszczelny simmering). Ubytki oleju mogą być również spowodowane uszkodzeniem uszczelki pod głowicą – wówczas pierwszym objawem będzie tzw. „masło” lub „majonez” w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego, gdzie gromadzi się jasna emulsja – wynik przedostania się oleju do płynu chłodniczego. W takich przypadkach płyn chłodzący może też przedostać się do oleju. Jest to bardzo niebezpieczne, olej gwałtownie traci swoje właściwości smarne i szybko dochodzi do zatarcia silnika.

Jeśli twoje auto „bierze olej” podejrzanych jest zazwyczaj trzech. Pierwszym podejrzanym są wypracowane uszczelniacze zaworów – wtedy pojawia się smrodliwe dymienie z rury wydechowej na zimnym silniku, ustające w trakcie jazdy. Jeśli dymienie w trakcie jazdy się nasila – zwłaszcza przy przegazowaniu, najpewniej wyrobiły się pierścienie tłoków. Jeśli masz silnik z turbosprężarką i dymisz jak smok na sinoniebiesko oznacza to niestety koniec uszczelek na osi turbiny przepuszczających olej do części gorącej agregatu i dalej do wydechu.

Zmieniaj olej i stosuj profilaktykę

By uniknąć tych przykrych sytuacji trzeba oprócz wspomnianej wcześniej profilaktyki zmieniać regularnie olej zgodnie z zaleceniami producenta, a przy silnikach wysilonych (turbo) nawet częściej. W tych popularnych ostatnio konstrukcjach (zwłaszcza turbodiesel) ważne jest również profilaktyczne zachowanie, polegające na spokojnej jeździe póki silnik nie osiągnie optymalnej temperatury pracy, a przy zakończeniu jazdy pozostawienie silnika na ok. 3 minuty na biegu jałowym przed zgaszeniem zapłonu. Ten drugi zabieg jest zalecany zwłaszcza po intensywnej jeździe na wysokich obrotach, tak by olej silnikowy smarujący oś turbiny miał szansę działać do momentu wyhamowania jej własnych, wysokich obrotów.

 BEATA M.CIECHANÓW
   
   
   
   
   
   

Lista zwycięzców będzie dostępna po weryfikacji i potwierdzeniu danych laureatów.

 GRZEGORZ SZ.BIAŁYSTOK
 ELŻBIETA K.WARSZAWA
 PIOTR G.SIERADZ
 JOANNA K.OSIE
 AGNIESZKA N.TARNÓW
 KRYSTIAN P.SZUDZIAŁOWO
 MIRELA Ł.BIELSKO-BIAŁA
 ŁUKASZ D.KRZYSKO MAŁE
 KINGA B.LIPNO
 ZDZISŁAW N.KWIDZYŃ-GÓRKI
 KRZYSZTOF S.BYTOM
 MARCIN J. GÓRKI NOTECKIE
 TOMASZ U. KOŚCIERZYNA

Lista zwycięzców będzie dostępna po weryfikacji i potwierdzeniu danych laureatów.

 TOMASZ B.OSTRÓW WIELKOPOLSKIE
 PAWEŁ M.WARSZAWA
 KAROLINA C.DYWITY
 KRZYSZTOF P.ŁABISZYN
 KRZYSZTOF M.SZCZECIN
 ANDRZEJ J.PRUDNIK
 WIESŁAWA D.ZAWADA 355
 MICHAŁ D.ZIELONA GÓRA
 TOMASZ J.DOBRCZ
 KRZYSZTOF M.GDAŃSK
 ANNA P.TRZEMIĘTOWO
 ADAM M.ZAMOŚĆ
 BARBARA C.TARNOBRZEG
 JOANNA K.GDAŃSK
 JÓZEF M.RUDNIK
 PAWEŁ K.BIAŁYSTOK
 KRZYSZTOF B.KIĄCZYN
 ROBERT S.TOMASZÓW MAZOWIECKI
 DOMINIK S.GDAŃSK
 ARKADIUSZ M. ŁĘCZNA
 MIRSOŁAW W. WARSZAWA
 WIESŁAW R.TUSZKOWY
 BARTŁOMIEJ L.KOŁACZKOWO
 JOANNA K.KRASIEJÓW
 REGINA D.SUCHODANIEC
 PIOTR K.PRZYGODZICE
 DAMIAN G.BYDGOSZCZ
 KRYSTYNA S. MIASTKO
 KAMIL R.RADOSMKO
 WIESŁAW C.TARNOBRZEG
 MACIEJ K.BYSŁAW
 KAMIL R.OŚWIĘCIM
 MARCIN K.CEKCYN
 PIOTR A.ŁÓDŹ
 DAMIAN B.MARKOWA
 KRZYSZTOF M.KATOWICE
 ROBERT S.POZNAŃ
 JAROSŁAW B.GDAŃSK
 MARCIN K.LEGNICA
 MARCIN W.ŚWIDNIK
 ANITA S. STRZELCE
 KRYSTIAN W. BYTOM
 TOMASZ Z.SZCZECIN
 PIOTR D. JELENIA GÓRA
 AKADIUSZ F.PABIANICE
 JACEK J.WARSZAWA
 KRYSTIAN L. CZĘSTOCHOWA
 DAWID K.KRZYCKO MAŁE
 MICHAŁ M.PISZ
 KRYSTIAN T.TUCHOLA
 MICHAŁ Ł. BIELSKO BIAŁA
 KAMIL W. ZĄBKI
 BOGDAN K.NOWE MISZEWO
 KATARZYNA P. - M. ŻARY
 BEATA B.PISZ
 PIOTR U.SZCZUCIN
 TOMASZ K. LUBOŃ
 ROBERT K.KRAKÓW
 STEFAN G.TARNOBRZEG
 WITOLD L.DZIERŻONIÓW
 RADOSŁAW O.KONIN
 STEFANIA G.SIEDLISKA
 SYLWIA W.PUŁAWY
 RADOSŁAW M.CIECHANÓW
 KRZYSZTOF W.WIELICZKA
 DAWID G.TUCHOLA
 SŁAWOMIR W.WARSZAWA
 SŁAWOMIR J.CZĘSTOCHOWA
 KAMIL S.CIECHANÓW
 GRZEGORZ W.LIPOWA
 BARTOSZ N. RYCHWAŁ
 TOMASZ S.ŁAPSZE NIŻNE
 MARCIN K.BUDZYNO
 ALFRED P.KORONOWO
 SYLWIA K.WARSZAWA
 EWA B.OZIMEK
 LESZEK M. ZAMOŚĆ
 BOGDAN F. ŻNIN
 SŁAWOMIR B.BIELSKO-BIAŁA
 KRZYSZTOF K. STALOWA WOLA
 ŁUKASZ G.SŁUPSK
 ŁUKASZ J.TRZEMESZNO
 ZDZISŁAW M.BIELSKO-BIALA
 ZBIGNIEW M.ŁÓDŹ
 BOGDAN Ł.WARSZAWA
 MAŁGORZATA D. - K.OPOLE
 MARIA K.PLUDRY

Lista zwycięzców będzie dostępna po weryfikacji i potwierdzeniu danych laureatów.

kliknij aby zobaczyć inny obrazek
POLITYKA PRYWATNOŚCI / ZASADY UŻYTKOWANIA STRONY / PROJEKT I REALIZACJA: FIRST LINE POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE