Kup
lub wymień
w warsztacie
olej TOTAL lub ELF
i weź udział w loterii!

Ponad 1200 nagród

Weź udziałWeź udział
Nagroda główna
Peugeot 208

10x Gilet Jacket
Aston Martin

200x T-shirt
Aston Martin

1000x Bilety do kin
Cinema City

Superszybkie
nagrody!

  Ponad 1200 nagród

Weź udział

Akceptuję regulamin loterii audioteksowej pod nazwą "Loteria Total 2017"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby loterii audioteksowej pod nazwą "Loteria Total 2017". Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Total Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80, Warszawa, 00-175. Podanie danych następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się do Loterii. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii i zostaną usunięte po zakończeniu Loterii. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu i poprawiania ich danych osobowych. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej organizatorem Loterii.
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie Total Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80, Warszawa, 00-175, KRS 0000019835, tel. 22 481 94 15 / e-mail: kontakt@teamtotal.com, (będącego administratorem danych osobowych) informacji handlowych droga elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Osobie podającej dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Udzielona zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Total Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80, Warszawa, 00-175, KRS 0000019835, tel. 22 481 94 15 / e-mail: kontakt@teamtotal.com, informacji handlowych drogą elektroniczną. Osobie podającej dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Udzielona zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 
   
       
 
Graj dalej
Gilet Jacket
T-shirt
Bilet do kina
Graj dalej
Dalej
Wygrałeś Gilet Jacket Aston Martin
Dalej
Wygrałeś T-shirt Aston Martin
Dalej
Wygrałeś bilet do kina Cinema City
Dalej

Nagrody

 

  Nagroda główna

PEUGEOT 208 Silnik o pojemności 1,2
moc 82 KM
Benzyna
5-cio drzwiowy
ABS, ESP

Produkty

Regulamin

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą „Loteria Total 2017”.

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą „Loteria Total 2017”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, kod 02-737 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000348260, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, NIP 1231209054, REGON 14232005100000, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie; Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

1.  Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

2.  Loteria odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.

3.  Loteria rozpoczyna się 26 kwietnia 2017 r. i kończy się ostatecznie 14 grudnia 2017 r. (czas trwania Loterii wraz z postepowaniem reklamacyjnym).

4.  Okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 1 maja 2017 r. i kończy się 31 lipca 2017 r., (dalej „Okres przyjmowania zgłoszeń”).

5.  Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru, (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.

6.  Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.

7.  Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci wzięcia udziału w Loterii.

8.  Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.

9.  Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.

10.  Udziału w Loterii nie mogą wziąć przedstawiciele organów Organizatora, pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Total Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80.

11.  Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 10 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

1.  Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające wymienione w niniejszym Regulaminie produkty, jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

2.  Uczestnikiem Loterii staje się osobą (dalej „Uczestnik”), o której mowa w ust.1 powyżej, która jednocześnie w Okresie przyjmowania zgłoszeń : 2.1.  dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego produktu wymienionego poniżej lub skorzysta z usługi wymiany oleju silnikowego w warsztacie samochodowym na wybrany z listy poniżej olej oraz zachowa oryginalny dowód tego zakupu lub tej wymiany oleju w postaci paragonu fiskalnego lub faktury: TOTAL:
QUARTZ INEO FIRST 0W30
QUARTZ INEO ECS 5W30
QUARTZ INEO L LIFE 5W30
QUARTZ INEO MC3 5W30
QUARTZ INEO MC3 5W40
QUARTZ 9000 ENERGY 0W30
QUARTZ 9000 ENERGY 0W40
QUARTZ 9000 ENERGY 5W40
QUARTZ 9000 5W40
QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30
QUARTZ RACING 10W50
QUARTZ RACING 10W60
QUARTZ 7000 10W40
QUARTZ 7000 ENERGY 10W40
QUARTZ DIESEL 7000 10W40
QUARTZ 5000 15W40
QUARTZ 5000 DIESEL 15W40
QUARTZ 9000 V-drive 0W20
QUARTZ 9000 0W30
QUARTZ INEO C1 5W30
QUARTZ 9000 FUTURE Eco-B 5W20

ELF:
ELF EVOLUTION 900 FT 0W30
ELF EVOLUTION FULL TECH FE 5W30
ELF EVOLUTION FULL TECH LLX 5W30
ELF EVOLUTION FULL TECH MSX 5W30
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30
ELF EVOLUTION 900 NF 5W40
ELF EVOLUTION 900 DID 5W30
ELF EVOLUTION 900 5W50
ELF EVOLUTION 700 STI 10W40
ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40
ELF SPORTI TXI 15W40
ELF EVOLUTION 500 TURBO DIESEL 15W40
2.2.  dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii opisanym w ust.3 poniżej.

3.  Zgłoszenia do Loterii można dokonać: 3.1.  za pośrednictwem Strony internetowej www.temtotal.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte w nim następujące dane: numer dowodu zakupu potwierdzającego zakup produktów wymienionych w ust. 2 pkt 2.1. powyżej (kolejny numer wydruku w przypadku paragonu fiskalnego/numer faktury w przypadku faktury), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu Loterii z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na potrzeby Loterii 3.2.  albo za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS wysłanej na numer 70866 (koszt wiadomości 0,62 zł z VAT) w treści wiadomości wpisując numer dowodu zakupu potwierdzającego zakup produktów wymienionych w ust. 2 pkt 2.1. powyżej (kolejny numer wydruku w przypadku paragonu fiskalnego/numer faktury w przypadku faktury), (dalej „Zgłoszenie”).

4.  Koszt wysyłania wiadomości tekstowej SMS w ramach Zgłoszenia ponoszą Uczestnicy. Sprzedaż produktów umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się 1 maja 2017 r. i trwa do 31 lipca 2017 r. Poza tym okresem produkty wymienione w ust.2 pkt. 2.1. powyżej są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. Zakup obejmuje również odpowiednio zakup produktu opisanego w ust.2 pkt 2.1. powyżej w ramach usługi wymiany oleju silnikowego pod warunkiem, że dowód zakupu wyraźnie potwierdza okoliczność wykorzystania produktu z listy wskazanej w ust. 2 pkt 2.1. powyżej, w ramach usługi wymiany oleju.

5.  Potwierdzeniem prawidłowo przesłanego Zgłoszenia za pośrednictwem Strony internetowej www.teamtotal.pl jest komunikat Organizatora potwierdzający przyjęcie Zgłoszenia do Loterii i określający jednocześnie czy Zgłoszenie jest wygrywające czy nie.

6.  Potwierdzeniem prawidłowo przesłanego Zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS jest komunikat zwrotny Organizatora potwierdzający przyjęcie Zgłoszenia do Loterii i określający jednocześnie czy Zgłoszenie jest wygrywające czy nie. W przypadku Zgłoszeń dokonanych wiadomością tekstową SMS, laureat otrzymuje bezpłatnym SMS-em zwrotnym informację jaka nagroda jest przypisana do jego Zgłoszenia (jeśli jest to Zgłoszenie zwycięskie). znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu. Przedstawiciel Organizatora podejmuje próby kontaktu w ciągu 3 dni roboczych, dzwoniąc w godzinach 9-17. Komunikacja SMS wysłana do Uczestników opisana jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu. W trakcie rozmowy przedstawiciel Organizatora potwierdza z laureatem uczestnictwo w Loterii oraz zbiera dane w postaci imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, województwo), przedstawiciel Organizatora przekazuje również jakie warunki należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody (opisane w §8).

7.  Do Loterii dany dowód zakupu można zgłosić tylko raz, niezależnie od formy dokonywania Zgłoszenia i liczby zakupionych produktów jaką ten dowód zakupu potwierdza. W sytuacji dokonania wielokrotnie zgłoszenia tego samego dowodu zakupu, Organizator uwzględnia jedynie pierwsze Zgłoszenie tego dowodu zakupu. Uczestnik nie może zgłosić do Loterii faktury, którą otrzymał wskutek realizacji swojego uprawnienia do żądania wydania faktury do paragonu fiskalnego, o którym mowa w przepisach szczególnych, jeśli wcześniej zgłosił już paragon fiskalny potwierdzający tą transakcję. I odpowiednio nie można zgłosić paragonu fiskalnego, który potwierdza transakcję ze zgłoszonej już faktury. W sytuacji ustalenia tej okoliczności przez Komisję drugie Zgłoszenie usuwane jest z Loterii.

8.  Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 1 maja 2017 r. o godzinie 0:00:00 i mija dnia 31 lipca 2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.

9.  Ilekroć w niniejszym regulaminie Loterii jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenia.

10.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii.

11.  Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo bądź dokonane z naruszeniem postanowień Regulaminu Loterii są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

12.  Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w regulaminie Loterii, Zgłoszenia te nie będą uwzględniane w Loterii, w tym w szczególności w losowaniach. Powyższe odnosi się również do sytuacji powzięcia uzasadnionych podejrzeń dotyczących dowodów zakupu, tj. w szczególności, że zgłaszane dowody zakupu są drukowane z wykorzystaniem urządzeń do tego nieprzeznaczonych, wskazują transakcje, które miejsca nie miały czy nie dotyczyły produktów wymienionych w ust.2 pkt 2.1. powyżej. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób. Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia z telefonicznym wezwaniem do Uczestnika o wszystkie zgłoszone dowody zakupu począwszy od dnia pierwszego Zgłoszenia do 29 września 2017 r., do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgłoszonych do Loterii dowodów zakupu. W przypadku wystąpienia z tym wezwaniem Uczestnik musi je przesłać na adres Organizatora wskazany w § 2 w terminie 3 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od dnia wezwania.

13.  Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na bezpłatny kontakt telefoniczny przedstawiciela Organizatora.

14.  W Loterii honorowany jest wyłącznie zakup, którego dokonanie potwierdza paragon fiskalny lub faktura, z którego treści wynika, że zakup obejmował produkty wymienione w ust.2 pkt 2.1. powyżej, z uwzględnieniem regulacji określonych w ustępach poniżej.

15.  Paragon fiskalny potwierdza zakup produktu/ów wymienionego/ych w ust.2 pkt 2.1. powyżej w rozumieniu niniejszego Regulaminu Loterii, jeżeli spełnia następujące warunki: 15.1.  jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż produktów wymienionych w ust.2 pkt 2.1. powyżej/usługę wymiany oleju w Okresie przyjmowania zgłoszeń, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup i nie jest podrobiony lub sfałszowany; 15.2  nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych paragonów; 15.3  zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego; 15.4  zawiera nazwę (rodzaj) towaru/usługi, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup/wymiana dotyczył/a produktów wymienionych w ust.2 pkt 2.1. powyżej, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, że dotyczy produktu/ów wymienionego/ych w ust.2 pkt 2.1. powyżej. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić, że obejmuje produkt/y wymieniony/e w ust.2 pkt 2.1. powyżej Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, że paragon fiskalny potwierdza zakup/wymianę zgodny z postanowieniami Regulaminu Loterii (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu); 15.5  data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie przyjmowania zgłoszeń, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 1 maja 2017 r. o godzinie 0:00:00.

16.  Faktura potwierdza zakup produktu/ów wymienionego/ych w ust.2 pkt 2.1. powyżej w rozumieniu niniejszego Regulaminu Loterii, jeżeli spełnia następujące warunki: 1)  jest wystawiona na osobę fizyczną będącą konsumentem; 2)  jest prawdziwa, tzn. wystawiona przez podmiot, którego dane się na niej znajdują i prowadzący sprzedaż produktu/ów wymienionego/ych w ust.2 pkt 2.1. powyżej /usługę wymiany oleju na te produkty w Okresie przyjmowania zgłoszeń, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup i nie jest podrobiona lub sfałszowana; 3)  nie jest uszkodzona w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w niej treści czy jej autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy; 4)  zawiera numer faktury, NIP wystawcy faktury; 5)  zawiera nazwę (rodzaj) towaru/usługi, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup/wymiana dotyczył/a produktu/ów wymienionego/ych w ust.2 pkt 2.1. powyżej bądź też widnieje na niej inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup/wymiana dotyczy produktu/ów wymienionego/ych w ust.2 pkt 2.1. powyżej. Jeśli na fakturze nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić, że ww. okoliczność, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić u wystawcy faktury, że potwierdza ona zakup/wymianę zgodną z postanowieniami Regulaminu Loterii (opis transakcji oraz pieczątka i podpis pracownika na fakturze).

§ 5 Wartość puli nagród

1.  Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 146 362,10 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i 10/100) brutto. Organizator przewidział w Loterii 1 211 (słownie: tysiąc dwieście jedenaście nagród) sztuk.

2.  Nagrodami (dalej „Nagrodami”) w Loterii są: 1)  Nagrody instant win w postaci nagród: a.  I stopnia – (kamizelka) Gilet Jacket Aston Martin o wartości 595,01 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 01/100). Organizator przewidział 10 nagród I stopnia w Loterii. b.  II stopnia – T-shirt Aston Martin o wartości 205,95 zł (słownie: dwieście pięć złotych i 95/100). Organizator przewidział 200 nagród II stopnia w Loterii. c.  III stopnia – 2 bilety do kina Cinema City o wartości 49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 1000 nagród III stopnia w Loterii. 2)  Nagroda Główna w postaci samochodu Peugeot 208 o wartości 45 200,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 022 zł (słownie: pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od Nagrody Głównej. Łączna wartość Nagrody Głównej to 50 222 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote.). Organizator przewidział jedną Nagrodę Główną w Loterii. 3)  Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. 4)  Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania jej w innej formie niż przewidziana w Regulaminie. 5)  Organizator przewidział 100 Nagród I stopnia w rozmiarze L oraz 100 Nagród I stopnia w rozmiarze XL, do wyczerpania puli rozmiarów laureatom przysługuje prawo wyboru rozmiaru. 6)  Organizator przewidział 5 Nagród II stopnia w rozmiarze L oraz 5 Nagród II stopnia w rozmiarze XL, do wyczerpania puli rozmiarów laureatom przysługuje prawo wyboru rozmiaru.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Total Polska sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80.

2.  Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.

3.  Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.

4.  Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn.zm.) jest Organizator.

5.  Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.

§ 7 Miejsce i termin losowania nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

1.  Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora. Losowania godzin otwarcia zwycięskich bramek odbywają się w siedzibie Organizatora w terminie 26-28 kwietnia 2017 r. LOSOWANIA NAGRÓD I-III STOPNIA (NAGRÓD INSTANT WIN)

2.  Przyznanie Nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy jest Zgłoszeniem niewygrywającym bądź odpowiednio w przypadku Zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem SMS otrzymują zwrotną wiadomość SMS. W przypadku Zgłoszeń zwycięskich komunikat zawiera informacje co do dalszej procedury oraz warunków odbioru nagrody.

3.  Przypisanie Nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana Nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana Nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna Nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne Zgłoszenie, Nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.

4.  Organizator w trakcie Okresu przyjmowania zgłoszeń może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w ust. 3 powyżej.

5.  Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

6.  W przypadku niewydania Nagrody, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, powraca ona do puli Nagród. Nagroda taka umieszczana jest w najbliżej bramce następującej po protokolarnym ustaleniu tej okoliczności. Nagroda ta przypisywana jest do zgłoszenia kolejno drugiego w tym przedziale czasowym. Warunkiem umieszczenia Nagrody w bramce jest ustalenie tej okoliczności przez Organizatora nie później niż przed upływem Okresu przyjmowania zgłoszeń. LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

7.  Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID o numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

8.  Dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest one uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to, że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem Nagrody Głównej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest one uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.

9.  Losowanie odbywa się w dniu 3 sierpnia 2017 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie przyjmowania zgłoszeń. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również dwa Zgłoszenia rezerwowe oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie Zgłoszenie rezerwowe.

10.  Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

11.  Jeden Uczestnik (niezalenie od tego jakimi danymi się posługuje oraz z jakiej liczby adresów IP korzysta) może wygrać w Loterii łącznie 10 (słownie: dziesięć) Nagród I-III stopnia oraz 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną. Z jednego adresu (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) mogą wygrać maksymalnie dwie osoby.

12.  Wyniki ogłaszane są na Stronie internetowej www.teamtotal.pl po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista zwycięzców prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej Nagrody.

§ 8 Warunki wydania Nagród

1.  Laureat Nagrody I-III stopnia informowany jest, poprzez komunikat wyświetlany na Stronie internetowej o wyniku losowania w przypadku Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej.

2.  W przypadku laureatów Nagrody I-III stopnia, którzy dokonali Zgłoszenia SMS-em otrzymują oni zwrotnego SMS-a z informacją o przypisaniu bądź nie Nagrody do Zgłoszenia. W rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 4 ust.6 przedstawiciel Organizatora przekazuje laureatom Nagród I-II stopnia informacje, że laureat zobowiązany jest przesłać oświadczenie zawierające dane osobowe (dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania - ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo) oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w postanowieniach Regulaminu (zgodnie ze wzorem udostępnionym na Stronie internetowej i stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu). Do powyższych dokumentów laureat Nagrody I-II stopnia musi załączyć oryginalny paragon fiskalny bądź fakturę potwierdzającą zakup produktu opisanego w §4 ust.2 pkt 2.1.(bądź skorzystanie z usługi wymianu oleju), który wskazany był w zwycięskim Zgłoszeniu. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z laureatami Nagród III w celu zebrania ww. oświadczeń i danych. Rozmowa może być nagrywana o czym rozmówca jest informowany.

3.  Laureat Nagrody Głównej informowany jest telefonicznie o okoliczności wylosowania jego Zgłoszenia przez przedstawiciela Organizatora w dniu losowania bądź w ciągu 2 dni roboczych następujących po losowaniu. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, który wskazano w Zgłoszeniu/którego dokonano Zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do nagrody (treść komunikatu: „Loteria Total: Witaj, w X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylosowaniem Twojego Zgloszenia w loterii „Loteria Total 2017”. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator First Line Polska sp. z o. o. , regulamin:www.teamtotal.pl”), - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.

4.  Organizator podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej potwierdza dane laureata, przekazuje informacje o wylosowaniu Zgłoszenia oraz informuje o konieczności przesłania listem poleconym dokumentacji, o której mowa w ust. 8 poniżej.

5.  Laureaci Nagród I-III stopnia (instant win), którzy dokonali Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.teamtotal.pl wraz z uzyskaniem informacji o przyznaniu nagrody otrzymują na Stronie internetowej dostęp do formularza, którego wypełnienie i przesłanie do Organizatora jest jednym z warunków rozpoczęcia procedury weryfikacji i wydania nagrody. W ramach formularza laureat zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania (ulica, numer domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy i województwo). Po przesłaniu kompletnie wypełnionego formularza, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu wysyłane jest potwierdzenie jego otrzymania przez Organizatora. Jeśli laureat nie wypełni formularza w ciągu 30 minut od przypisania nagrody do Zgłoszenia, na podany w Zgłoszeniu adres e-mail Organizator wysyła wiadomość z linkiem do formularza, który należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od dnia przypisania nagrody do Zgłoszenia. Nieprzesłanie formularza oznacza rezygnację z prawa do nagrody.

6.  Laureaci Nagród I i II stopnia, zobowiązani są do przesłania na adres Organizatora: a.  własnoręcznie podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe laureata niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres e-mail podany w Zgłoszeniu oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, wraz ze skazaniem rozmiaru Nagrody zgodnie ze wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej i stanowiącym Załącznik nr 1 ro Regulaminu; b.  dowód zakupu lub wymiany oleju w postaci paragonu fiskalnego lub faktury potwierdzający nabycie produktu wymienionego w §4 ust.2 pkt 2.1.

7.  Organizator ma prawo wystąpić do laureatów Nagród III stopnia do przesłania na adres Organizatora oświadczenia oraz dowodu zakupu, o których mowa w ust. 6 powyżej.

8.  Laureat Nagrody Głównej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 3 powyżej wskazuje swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora: a.  potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej w formie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL a w przypadku braku numeru PESEL adresu zamieszkania, obywatelstwa i datę urodzenia; b.  dowodu zakupu lub wymiany oleju w postaci paragonu fiskalnego lub faktury potwierdzający nabycie produktu wymienionego w §4 ust.2 pkt 2.1.

9.  Laureaci zobowiązani do przesłania oświadczenia i paragonu fiskalnego/faktury listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: First Line Polska sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 4 dni roboczych (od uzyskania informacji o przypisaniu Nagrody do Zgłoszenia/tj. od wyświetlenia komunikatu na stronie, otrzymaniu SMS’a zwrotnego bądź od rozmowy telefonicznej w przypadku laureata Nagrody Głównej), danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania nagrody. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia ww. okoliczności. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

10.  W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować, nagroda przechodzi na pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy pierwszy laureat rezerwowy nie spełni warunków uczestnictwa, wydania Nagrody Głównej lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda Główna przypada drugiemu laureatowi rezerwowemu. Gdy i on nie spełni ww. wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

11.  Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu m.in.: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer), odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod tym numerem telefonu.

12.  Postanowienia ustępów powyższych stosuje się do laureata rezerwowego odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiedniego pierwszego laureata rezerwowego.

13.  Postanowienia ust. 3, 8, 9 i nast. powyżej stosuje się do laureata Zgłoszenia Rezerwowego odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata Zwycięskiego Zgłoszenia.

14.  W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Regulaminie. Do niniejszego ustępu stosuje się tryb i terminy opisane w §4 ust.12

15.  W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu produktów wymienionej w §4 ust.2 pkt 2.1., tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do Nagrody.

16.  Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w Regulaminie Loterii, w szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym bądź fakturą, dowodu zakupu nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu Loterii powoduje nie spełnienie przez laureata warunków określonych w Regulaminie Loterii i oznacza utratę prawa do nagrody. Laureat zobowiązany jest przesłać do Organizatora oryginał dowodu zakupu. Na pisemny wniosek Organizator może zwrócić oryginał dowodu zakupu pozostawiając sobie kopie potwierdzoną przez Komisję.

17.  Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

18.  Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust.14 powyżej, §4 ust.12, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym wezwaniem Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.

19.  W przypadku, w którym z jednego adresu wbrew postanowieniom §7 ust. 11 Organizator otrzyma więcej Oświadczeń i dowodów zakupu, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu tej puli są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie decyduje w pierwszej kolejności data i godzina dokonania Zgłoszenia, a następnie data i rodzaj losowania, do którego każde zostało zakwalifikowane i w którym zostało wylosowane.

20.  Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.

§ 9 Termin wydania Nagród

1.  Nagrody I oraz II stopnia wysyłane są przesyłką pocztową/kurierską zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) do dnia 6 listopada 2017 r. na adres wskazany przez laureata. Nagrody III stopnia wysyłane są na adres e-mail wskazany przez laureata w Zgłoszeniu bądź w przypadku Zgłoszeń SMS wiadomością SMS. Zasady realizacji i termin ważności Nagrody III stopnia wskazany są na stronie www.teamtotal.pl w zakładce NAGRODY.

2.  Nagroda Główna wydawana jest w postaci dokumentów przekazania własności pojazdu umożliwiających dokonanie rejestracji i ubezpieczenie OC, które dostarczane są przesyłką pocztową bądź kurierską najpóźniej do dnia 6 listopada 2017 r. na adres wskazany przez zwycięzcę. Po zarejestrowaniu pojazdu Organizator i zwycięzca ustalą termin przekazania Nagrody. Za miejsce przekazania Nagrody Głównej przyjmuje się m.st. Warszawę, chyba że strony ustalą inne miejsce. Koszty związane z dojazdem, noclegiem związane z odbiorem nagrody pokrywa zwycięzca.

§ 10 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1.  Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 24 listopada 2017 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.

2.  Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki First Line Polska sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Total 2017 - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z Dz.U. 2010 nr 118 poz. 793.), tj.: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.

3.  Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.

4.  Odpowiedzi na reklamację Uczestnika udziela Komisja najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź dostarczona jest na adres wskazany w reklamacji listem poleconym.

5.  Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.

6.  Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7.  Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.  Regulamin Loterii i oświadczenie dostępne są na Stronie internetowej www.teamtotal.pl

2.  W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie Loterii stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

3.  Połączenia telefoniczne są bezpłatne dla Uczestników. Kontakt odbywa się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Organizator wysyła nagrody włącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.

5.  Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).

6.  Za dni robocze na potrzeby loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.  Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.).

8.  Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres total@1stline.pl

9.  Uczestnik Loterii może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres total@1stline.pl o tytule „Zaprzestanie przetwarzania danych w »Loterii Total 2017«” i w treści zawierając oświadczenie woli wraz z jego danymi osobowymi podanymi podczas dokonywania Zgłoszenia do Loterii, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.

Kontakt

  Masz pytania? Napisz do nas!

 
* Pola obowiązkowe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie dotyczące loterii audioteksowej pod nazwą "Loteria Total 2017". Osobie podającej dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.